Zásady ochrany osobních údajů

 

Steven Kenneth McIntosh

IČ: 731 19 091, se sídlem Nový Malín 52, 788 03

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Velmi si vážím vaší důvěry a plně respektuji důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete mně. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracovávám vaše osobní údaje, které získávám v souvislosti s návštěvou webových stránek (www.mcintoenglish.com), v souvislosti s vaší účastí v „MCINTOENGLISH CLUBU“, v rámci registrace, anket, vypsání cen, na realizaci smlouvy, jakož i s některými dalšími případy zpracování osobních údajů.

 

Tyto zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, členů klubů, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím vašemu postavení vůči nám.

 

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

 

Správce vašich osobních údajů

Steven Kenneth McIntosh

IČ:  731 19 091

Sídlo: Nový Malín 52, 788 03

 

Můžete se na mě kdykoli obrátit e‑mailem na adrese steven@mcintoenglish.com nebo dopisem zaslaným na adresu sídla.

 

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru a reklamních sdělení

V případě zájmu návštěvníka mých webových stránek nebo člena některého z programů o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení zpracovávám za těmito účely na základě souhlasu vámi poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud mi poskytnete rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon), budu za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

 

Pokud od vás souhlas se zpracováním získávám v papírové podobě, vaše osobní údaje začnu zpracovávat až poté, co vyplníte a podepíšete registrační formulář. Souhlas budu uchovávat v papírové podobě a údaje z něj současně zapíši do elektronické databáze. Pokud od vás souhlas se zpracováním získávám v elektronické podobě, vaše osobní údaje začnu zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně své přání odebírat newsletter potvrdíte dle pokynů v e-mailu, který ode mě obdržíte. Nepotvrdíte-li své přání odebírat newsletter, vaše údaje bez zbytečného odkladu zlikviduji.

 

Vaše osobní údaje budu zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budu zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně právních nároků.

 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů mi dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla, nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

 

Pokud se stanete mým zákazníkem, například si ode mě něco zakoupíte v e-shopu, mohu využít kontakt na vás pro účely zasílání newsletteru, byť k tomu byl ze zákona vyžadován zvláštní souhlas, a to na základě tzv. oprávněného zájmu. I v tomto případě máte samozřejmě možnost kdykoliv mi sdělit, že si další zasílání reklamních sdělení nepřejete, a já vám v takovém případě už tato sdělení zasílat nebudu.

 

Ne každá zpráva, kterou ode mne dostanete, je však obchodním sdělením. Někdy s vámi potřebuji komunikovat v souvislosti s poskytováním určitého typu služeb a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek či žádost o aktualizaci vašich osobních údajů).

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží na www.mcintoenglish.com budu zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,  adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budu zpracovávat také údaje o vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.

 

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.

 

Vaše údaje budu zpracovávat za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Tyto údaje budu v zákaznické databázi zpracovávat po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby za zboží. Po uplynutí této doby je budu zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

 

Pokud se bude objednané zboží doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytnu vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci.

 

V případě, že od kupní smlouvy odstoupíte, budu zpracovávat také číslo vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budu zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abych prokázal, že vám uhrazená částka byla skutečně vrácena, maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí těchto osobních údajů je potřebné pro vypořádání našich vzájemných závazků při odstoupení od smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.

 

Své zboží a služby chci neustále zlepšovat, a proto budu vaši e-mailovou adresu dále zpracovávat i za účelem ověření vaší spokojenosti s nákupem. Toto zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů spočívajících v zajištění zpětné vazby o průběhu vašeho nákupu, a proto ze zákona není souhlas vyžadován.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Jsem otevřen vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na mě můžete kdykoli obracet telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou.

 

Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracovávám vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bych nebyl schopen na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován.

 

Pokud bude předmětem vašeho požadavku reklamace zboží, budu zpracovávat vaše osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Vaše osobní údaje budeme v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a za účelem doložení průběhu a vyřízení reklamace z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů. Váš souhlas s tímto zpracováním proto není vyžadován. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od mé povinnosti reklamaci vyřídit.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s uživatelským účtem na stránkách www.mcintoenglish.com

V případě, že si na mé webové stránce vytvoříte uživatelský účet, budu zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy zpravidla v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a identifikační údaje k účtu, pokud jste právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou, budu zpracovávat také údaje o vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vytvoření a správy vašeho uživatelského účtu. Jedná se tak o zpracování nevyžadující váš souhlas. Za uvedenými účely zpracovávám také historii vašich objednávek a informace o historii plateb a možnostech plateb.

 

Poskytnuté osobní údaje budu zpracovávat jen po dobu, po kterou je váš uživatelský účet aktivní. Po uplynutí této doby je budu zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

 

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s členstvím v MCINTOENGLISH CLUBU

Pokud se chcete stát členem MCINTOENGLISH CLUBU, požádám vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Budu zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v registračním formuláři do věrnostního klubu (jméno a příjmení, e-mail a telefon, vaše jazyková úroveň) a údaje související s členstvím v MCINTOENGLISH CLUBU, zejména identifikační údaje k účtu, údaje o nákupní historii.

 

Údaje mi poskytujete za účelem provozování programu, zařazení do databáze členů klubu a vaší účasti v něm. Pokud mi k tomu dáte zvláštní souhlas, budu údaje zpracovávat i za účelem zasílání marketingových nabídek a sdělení. Osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání vašeho členství ve věrnostním klubu. Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním některého z povinně vyplňovaných údajů však vaše členství v programu zanikne.

 

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěžích

Vaše údaje zpracovávám také v případě, že se zúčastníte některé ze soutěží, a to v rozsahu vámi poskytnutých údajů, nejčastěji jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla a doručovací adresy a údajů uvedených v rámci soutěžního příspěvku. Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely komunikace s vámi, zjištění vaší identifikace a výběru vítězů soutěže a předání cen. Tyto osobní údaje zpracovávám na základě poskytnutého souhlasu uděleného v rámci soutěže a dále na základě oprávněného zájmu, kdy zpracování je nutné k naplnění vašeho a mého zájmu soutěž zorganizovat, resp. se jí účastnit. Tyto údaje zpracovávám pouze po dobu nutnou k vyhodnocení soutěže a doručení cen, nevyplývá-li z právních předpisů delší doba pro jejich uchování.

 

Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou mých webových stránek

V souvislosti s prohlížením mých webových stránek zpracovávám protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud ke mně jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto údaje zpracovávám za účelem ochrany mých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Na zpracování těchto protokolových souborů není ze zákona vyžadován souhlas. Tyto soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

 

Použití souborů cookies

Abych zlepšil fungování mých webových stránek a optimalizoval mé marketingové aktivity, používám na svých webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat IP adresu připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k mým webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Podrobnější informace o souborech cookies naleznete zde.

V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat.

 

Analytické služby Google

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používám službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizuji a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

 

Sběru cookies a analýze Google Analytics můžete zabránit například změnou nastavení svého prohlížeče nebo instalací speciálního pluginu do svého prohlížeče.

 

V rámci služby Google Analytics využívám i další služby společnosti Google, jako je reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či služba Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy. Personalizaci reklamy můžete vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

 

Užívání sociální pluginů

Mé webové stránky obsahují sociální pluginy třetích stran, a to plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; plugin služby Youtube, který je spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA; a plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Díky těmto pluginům můžete sdílet obsah s dalšími lidmi. Tyto sociální pluginy nespravuji já, a nejsem tak odpovědný za případné zpracování vašich osobních údajů výše uvedenými provozovateli těchto pluginů, kteří jsou vůči vám v postavení správců osobních údajů.

 

Předávání Vašich osobních údajů

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování služeb využívám odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předám, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji vaše osobní údaje předávám společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.

 

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předávám vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování svých služeb. Za konkrétního zpracovatele vybírám pouze takové osoby, které poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

 

Na vyžádání jsem povinen poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol atp.). Činím tak proto, že mi to ukládá zákonná povinnost.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám automatizovaně i manuálně a vedu záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů  nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů, jejichž osobní údaje zpracovávám dle těchto zásad.

 

Ochrana Vašich údajů

Přijímám veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů. Dodržuji všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Používám moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracovávám transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem mně své údaje poskytujete.

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektuji:

* právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet ode mne bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytnu veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsem v pozici správce osobních údajů.
právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte mi vědět a já je neprodleně opravím.

* právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracovávám, automaticky vaše osobní údaje anonymizuji nebo zlikviduji. Pokud o vás zpracovávám osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažu. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud mám nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

* právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abych zpracování osobních údajů omezil, pokud:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo

c) osobní údaje již nepotřebuji pro účely zpracování, ale vy je ode mne požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo

d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda mé oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

* právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracovávám vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste mi poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě

* právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

* právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou mé oprávněné zájmy.

Ve věcech vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na mě jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu steven@mcintoenglish.com. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Možnost odhlášení

Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohl informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoli oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Účinnost zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 26.08.2018 a jsou k dispozici online na mých webových stránkách.

 

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budu vás informovat o všech podstatných změnách.

 

Want to learn more?

Check out these articles below

>